Modernizacja instalacji odpylania kotłów WR-4,5 i WR-3,5 w Ciepłowni Miejskiej w Zawadzkiem - efekt ekologiczny

 

W Ciepłowni Miejskiej przy ul. Paderewskiego w Zawadzkiem w II półroczu 2015 r. dokonano modernizacji dwóch układów odpylania spalin dla dwóch kotłów WR-4,5 i WR-3,5. Modernizację wykonała firma I4TECH Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie.
Sezon grzewczy 2015/2016 był pierwszym okresem pracy systemu – okresem próbnym, w którym wszyscy uczyliśmy się (pracownicy ciepłowni) obsługiwać i sterować. Natomiast zakończony właśnie sezon grzewczy 2016/2017 był pierwszym pełnym sezonem, w którym instalacja odpylania pracowała nieprzerwanie i bezawaryjnie.
Podstawowym założeniem budowy nowoczesnej instalacji było i jest spełnienie zaostrzonych wymagań dotyczących emisji pyłów do powietrza atmosferycznego, które obowiązują od 1.01.2016 r.  Normy takie zostały wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz.U.2014, poz.1546). Na mocy rozporządzenia emisja pyłów nie może przekraczać 200 mg/m3 przy zawartości 6 % tlenu dla całego zakresu obciążeń kotła, wcześniej norma ta wynosiła 700 mg/m3. Niewykonanie przez spółkę modernizacji układu odpylania do dnia 31 grudnia 2015 r. mogłoby narazić spółkę na kary finansowe za niedotrzymanie norm emisji pyłów do atmosfery.
Modernizacja instalacji odpylania spalin polegała na wymianie urządzeń odpylających z wykorzystaniem technologii odpylania na filtrach workowych. Każdy kocioł posiada własny układ odpylania.
Spółka uzyskała efekt ekologiczny założony przy rozpoczęciu procesu inwestycyjnego:Wyniki pomiarów spełniły oczekiwania spółki.
Emisja pyłów uzyskana w wyniku pomiarów wyniosła odpowiednio:
W 2016 r.:
•    dla kotła WR-4,5 MW:  34,42 mg/m3 przy 80% obciążeniu kotła,
•    dla kotła WR-3,5 MW: 24,63  mg/m3 przy 85% obciążeniu kotła.
 W porównaniu przed modernizacją:
    W 2012 r.:
•    dla kotła WR-4,5 MW:  122,01 mg/m3 przy 60% obciążeniu kotła,
•    dla kotła WR-3,5 MW: 239,48  mg/m3 przy 89% obciążeniu kotła. Najbardziej widocznym efektem ekologicznym przeprowadzonej modernizacji sytemu odpylania Ciepłowni Miejskiej jest ilość pyłów powstających w procesie oczyszczania spalin, które wywożone są na składowisko odpadów w Kielczy.
W sezonie grzewczym 2016/2017 wywieziono na składowisko odpadów w Kielczy ponad 77 ton pyłów z oczyszczania gazów odlotowych, w porównaniu z latami przed modernizacją instalacji ilość ta kształtowała się na poziomie 10-20 ton (w zależności od temperatury zewnętrznej).

Koszt wykonania modernizacji wyniósł 750 000 zł brutto, z czego 95 % pokryła pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

 

  • 20160218_073453
  • 20160218_073526
  • 20160218_073706
  • WykresOdpylanie