W czerwcu 2018 r. Spółka złożyła w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Świerklańskiej wraz z zabudową przepompowni P-0 oraz modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach 1 Maja i Mickiewicza w Zawadzkiem”. Wniosek został złożony w ramach konkursu na nabór projektów do działania 5.4 Gospodarka wodno-ściekowa RPO WO 2014-2020. Całościowa koncepcja opracowanego projektu budowlanego obejmowała podłączenie sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej w m. Żędowice (w ramach RPO WO 2007-2013) i m. Kielcza (w ramach PROW 2007-2013) do Oczyszczalni Ścieków w Zawadzkiem.

Projekt, którego dotyczy wniosek o dofinansowanie zakładał wybudowanie kanalizacji sanitarnej w ulicy Świerklańskiej wraz z przepompownią ścieków P-0 oraz modernizację kanalizacji sanitarnej w ul. 1 Maja i ul. Mickiewicza w m. Zawadzkie. Ze względu na podłączenie do sieci dużej ilości nowych mieszkańców na terenach wiejskich do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej koniecznym było przekierowanie „nowych” ścieków bezpośrednio do oczyszczalni ścieków, tym samym odciążając od zwiększonego przepływu sieć kanalizacyjną w ul. Opolskiej w mieście. W ramach posiadanego pozwolenia na budowę już w 2014 roku wybudowano przepompownię ścieków P-0 wraz z niezbędnym na ten czas odcinkiem kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 32,3 mb i tłocznym o długości 780,10 mb. Do globalnego zakończenia inwestycji tzn. całości zrealizowanych projektów inwestycyjnych do 2019 roku włącznie pozostało zmodernizowanie kanału ściekowego położonego w w/w ulicach. W 2020 roku z ramach procedury zamówień publicznych wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych i tym samym w kwietniu 2021 roku zakończono rzeczową realizację zadania. W ramach inwestycji przeprowadzonej na przełomie lat 2020/2021 wykonano kanalizację sanitarną w zakresie średnic Dn160-Dn315 o łącznej długości 1,52 km. Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 1 Maja i ul. Mickiewicza w Zawadzkiem przyczyniła się do poprawienia gospodarki ściekowej na terenie gminy Zawadzkie. Zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo odprowadzania ścieków z obszarów wiejskich.

Podsumowanie najważniejszych informacji o dofinansowaniu Projektu:

Nazwa beneficjenta: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ „ZAW-KOM” SP. Z O.O.

Tytuł projektu: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Świerklańskiej wraz z zabudową przepompowni P-0 oraz modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach 1 Maja i Mickiewicza w Zawadzkiem”

Numer projektu: RPOP.05.04.00-16-0002/18-00

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020

Oś: Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego

Działanie: Gospodarka wodno-ściekowa

Miejsce realizacji projektu: Województwo Opolskie | Powiat Strzelecki | Gmina Zawadzkie

Tablica informacyjna, na której przestawiono informację na temat realizowanego projektu.