CAŁODOBOWA OBSŁUGA

     Nad bezpieczeństwem, jakością i ciągłością dostaw wody dla mieszkańców gminy Zawadzkie całodobowo czuwa specjalna brygada pracownicza. Fachowcy w systemie trzyzmianowym pracują 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę, włączając w to dni ustawowo wolne od pracy, niedziele i święta. Pracownicy monitorują i kontrolują pracę Wieży ciśnień, Oczyszczalni ścieków, ujęć wody (zbiorniki wody, studnie) oraz przepompowni ścieków w gminie Zawadzkie. W przypadkach wystąpienia awarii niezwłocznie przystępują do ich usuwania. Przyjmują zgłoszenia wystąpienia awarii w domach jednorodzinnych i budynkach wielolokalowych, zarówno w lokalach prywatnych jak i komunalnych.

Całodobowy telefon alarmowy brygady wieżowej: 510 129 755.

 

MONITORING I ALARMY

     Spółka „ZAW-KOM” podlega przepisom ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 838 z późn. zm.). W art. 5 ustawy czytamy, że obszary, obiekty, urządzenia i transporty ważne dla obronności, interesu gospodarczego państwa, bezpieczeństwa publicznego i innych ważnych interesów państwa podlegają obowiązkowej ochronie przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne lub odpowiednie zabezpieczenie techniczne. Do obszarów, obiektów i urządzeń w zakresie bezpieczeństwa publicznego należą w szczególności: zakłady, obiekty i urządzenia mające istotne znaczenie dla funkcjonowania aglomeracji miejskich, których zniszczenie lub uszkodzenie może stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, w szczególności elektrownie i ciepłownie, ujęcia wody, wodociągi i oczyszczalnie ścieków.

     W celu spełniania obowiązków ustawowych, Spółka „ZAW-KOM” posiada wdrożone systemy ochrony:

  • system monitoringu pracy obiektów – dzięki układom zasilania, sterowania, kompleksowej wizualizacji i archiwizacji danych m.in. dla obiektu Wieży ciśnień, Oczyszczalni Ścieków, studni nr 5 czy przepompowni, pracownicy mają „podgląd” wizualizacji odtwarzanej na komputerze pracy tych obiektów, monitorują ich stan, ciągłość i poprawność działania;
  • system alarmowy – firma zewnętrzna na podstawie umowy świadczy dla Spółki usługę ochronną w formie monitorowania systemów alarmowych w systemie dyskretnego ostrzegania.