Celem zapewnienia bezpieczeństwa i jakości dostarczanej wody Spółkę obowiązuje m.in. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Rozporządzenie reguluje takie zagadnienia jak:

1) wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym wymagania bakteriologiczne, fizykochemiczne oraz organoleptyczne,

2) sposób oceny przydatności wody,

3) minimalną częstotliwość i miejsca pobierania do badania próbek wody,

4) zakres badania jakości wody,

5) program monitoringu jakości wody,

6) sposób nadzoru nad materiałami i wyrobami stosowanymi w procesach uzdatniania i dystrybucji wody,

7) sposób informowania konsumentów o jakości wody,

8) sposób postępowania przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej w przypadku, gdy woda nie spełnia wymagań jakościowych.

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, badania próbek wody w gminie Zawadzkie na zlecenie Spółki wykonuje laboratorium posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, a wyniki badań są przesyłane do wiadomości Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Strzelcach Opolskich.

Spółka przeprowadza regularne badania próbek wody – kontrolując określone przepisami parametry, a także z częstotliwością zgodną z przepisami i zatwierdzonym przez Sanepid harmonogramem poboru próbek:

a) standardowo: jeden raz w miesiącu w dwóch punktach czerpalnych:

  • na Wieży ciśnień oraz studni nr 5, lub
  • studni 1 lub 1z oraz studni nr 5,

b) dodatkowo: w sytuacjach prac na sieci wodociągowej lub wystąpienia awarii (włączanie nowo wybudowanego wodociągu do sieci lub wymiany wodociągu po awarii).

Parametry badane w próbkach wody to:

  • barwa, mętność, smak i zapach, pH i przewodność elektryczna, zawartość żelaza, parametry mikrobiologiczne: liczba Escherichia coli, liczba bakterii z grupy coli, ogólna liczba mikroorganizmów – monitoring kontrolny,
  • parametry jak wyżej wraz z zawartością metali ciężkich i substancji organicznych – monitoring przeglądowy (2 razy w roku).
  Aktualne wyniki badań próbek wody oraz okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostępne są w siedzibie Spółki lub na stronie internetowej w zakładce WODOCIĄGI I KANALIZACJA.